Kitünő Gyulai Szálláshely

Adatkezelési Szabályzata

There are no translations available.

D-Hotel Gyula***Adatvédelmi,- És Adatkezelési Szabályzata

Adatkezelési Tájékoztató

Szállodák, szálláshelyek, üdülők üzemeltetése, azok ügyfelek, vendégek általi

igénybe vétele, használata kapcsán az NKM Energia Zrt. által kezelt személyes adatokról

Bevezetés

A jelen Adatkezelési Tájékoztató az NKM Energia Zrt. tulajdonában, illetve üzemeltetésében lévő

 • D-Hotel (5700 Gyula, Dózsa Gy. u. 4-6., e-mail:dhotel@nkm.energy, honlap: www.dhotel.hu, telefon:+36 66 560 300)

(a jelen Tájékoztatóban a továbbiakban együtt: Szállodák) NKM Energia Zrt. általi üzemeltetése, a Szállodák ügyfelek, vendégek általi igénybe vétele, használata kapcsán a Szállodákat igénybe venni kívánó/igénybe vevő természetes személyek által az NKM Energia Zrt. részére megadott vagy szükségszerűen az NKM Energia Zrt. tudomására jutott személyes adatok kezelésére vonatkozik.

A Tájékoztatóban foglaltak a nem természetes személyekre vonatkozó adatok tekintetében nem alkalmazhatók.

1. Az Adatkezelő megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

A jelen Tájékoztató kapcsán

Adatkezelő:                                      NKM Energia Zrt. (a továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye:                                        1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.

Postacím:                                         1439 Budapest, Pf. 700

Cégjegyzékszáma:                         01-10-140263

Honlapjának címe:                          https://www.nemzetikozmuvek.hu/nkmenergia

E-mail cím:                                       ugyfelszolgalat@nkm.energy

Telefonszám:                                   +36 1/20/30/70 474 9999

Adatvédelmi tisztviselő:                 dr. Józan Flóra (DPO@nkm.energy)

Képviselő:                                         dr. Arató Dezső adatvédelmi felelős (arato.dezso@nkm.energy)

A Szállodák az Adatkezelő szervezetébe tartoznak, így nem minősülnek az Adatkezelőtől elkülönült önálló adatkezelőknek.

A jelen Tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintett) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

2. A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgya, célja, az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

A jelen Adatkezelési Tájékoztató tárgya az Adatkezelőnek a Szállodák üzemeltetése, a Szállodák ügyfelek, vendégek általi igénybe vétele, használata kapcsán az

 • Adatkezelővel vagy az MVM Társaságcsoport más tagvállalatával munkaviszonyban álló munkavállalók,
 • az Adatkezelőnél vagy az MVM Társaságcsoport más tagvállalatával munkaerő-kölcsönzési szerződés alapján munkát végző kölcsönzött munkavállalók,

(a jelen Tájékoztató alkalmazásában a továbbiakban együtt: Munkavállaló), továbbá

 • a Munkavállalónak a Szállodákat a Munkavállalóval együtt igénybe venni kívánó/igénybe vevő hozzátartozója, illetve a Munkavállalóval együtt üdülő személy

(a továbbiakban együtt: Érintett/ek/ vagy Vendég/ek/) személyes adatainak a jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelései, ezen adatkezelésekről az előírt, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elvárásainak megfelelő adatkezelési tájékoztatás megadása.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elsődleges célja, hogy a Szállodákkal kapcsolatba kerülő természetes személy Vendégek adatainak kezelésére vonatkozó alapvető elveket és rendelkezéseket meghatározza annak érdekében, hogy a természetes személyek magánszférája védelemben részesüljön a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az Adatkezelő tájékoztassa a Vendégeket a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges általa kezelt személyes adataik köréről, az adatkezelés céljáról, módjáról, illetve az adatok kezelésével kapcsolatos minden egyéb tényről, így különösen, de nem kizárólagosan az adatkezeléssel kapcsolatos jogaikról és az általuk igénybe vehető jogorvoslati lehetőségekről.

A jelen Tájékoztató szerinti adatkezelésekre vonatkozó főbb jogszabályok és a jelen Tájékoztatóban alkalmazott rövidítéseik:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.)
 • a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (Korm.r.)
 • a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet (Korm.r.2.)

3. Az adatkezelések jogalapjai

Adatkezelésünk jogalapja a 12.) pontban adatkezelési célonként részletesen meghatározottak szerint az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés bekezdésének

 • a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés),
 • b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés), és
 • c) pontja (jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges kötelező adatkezelés).

Az adatkezelések további részleteit, az adatkezelési jogalapokat az egyes adatkezelési célok szerint egyebekben a 12. pontban található táblázat tartalmazza.

A Szállodák igénybe vétele, használata érdekében az Érintett főszabály szerint saját döntése, hozzájárulása alapján, önkéntesen bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére személyes adatait.

Amennyiben ugyanakkor a személyes adatok Érintett általi megadása és az Adatkezelő általi kezelése a 12. pontban részletesen meghatározottak szerint jogi, jogszabályi kötelezettség teljesítése és/vagy a Szálloda szolgáltatásának biztosítására vonatkozó szerződés megkötésének előkészítése, illetve a létrejött szerződés teljesítése céljából szükséges, az Érintett köteles a 12. pontban megjelölt személyes adatokat megadni, amelynek elmulasztása az alábbi jogkövetkezményekkel járhat:

 • ha az adatkérés jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges: a jogi kötelezettség teljesítésének lehetetlenné válása

 • ha az adatkérés szerződéskötés, szerződés teljesítése, szolgáltatás igénybe vétele céljából szükséges: a Szálloda szolgáltatásának, igénybe vételének biztosítására vonatkozó szerződés megkötésének, teljesítésének elmaradása, a szolgáltatás nyújtásának megtagadása

Az Érintett jogosult arra, hogy – hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén - az adatkezelésre adott hozzájárulását bármikor visszavonja, ebben az esetben megadott személyes adatait haladéktalanul töröljük.

Szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés, és jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges kötelező adatkezelés esetén a személyes adatoknak az Érintett hozzájárulásának visszavonása miatti törlésére nincs mód.

4. Adatkezelési célok

A Szállodák szolgáltatásait igénybe venni kívánó Vendégek személyes adatai kezelésének alapvető célja a Szállodák szolgáltatásainak biztosítására vonatkozó szerződés megkötésének előkészítése, a szerződés tartalmának meghatározása, a szerződés megkötése, esetleges módosítása, a szerződés teljesítése, teljesítésének figyelemmel kísérése, a Vendégek által igénybe vett szállodai szolgáltatás(ok) ellenértékének számlázása, fizetése, továbbá a szolgáltatások teljesítésével összefüggő jogi kötelezettségek teljesítése.

Az Adatkezelő a fentiek szerinti, illetve a 12. pontban található táblázatban részletesen meghatározott célokból kezelheti a Vendég(ek) ugyancsak a 12. pontban található táblázatban részletesen meghatározott személyes adatait.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelések adatkezelési céljainak részletes meghatározását a 12. pontban található táblázat tartalmazza.

5. Kezelt adatok köre, az adatok forrása

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés keretében kezelt adatok körének meghatározását a 12. pontban található táblázat tartalmazza.

A Szállodák igénybe vétele, használata kapcsán az Érintett Vendég bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére személyes adatait, így e körben az adatok forrása az Érintett Vendég.

6. Az adatok kezelésére, megismerésére jogosultak, az adattovábbítások indoka

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatok megismerésére jogosultakat (az Adatkezelő szervezetén belüli megismerésre jogosultak és a külső címzettek) a 12. pontban található táblázat tartalmazza.

A 9. pontban részletezett Adatfeldolgozó esetében az Adatkezelő általi adattovábbítások indoka, hogy az Adatfeldolgozó a 9. pontban ismertetett adatfeldolgozói tevékenységeit el tudják látni.

7. A személyes adatok kezelésének, tárolásának időtartama, határideje

A kezelt személyes adatokat – az Érintett ellenkező kérésének hiányában - haladéktalanul töröljük, ha nem a jogszabályokban meghatározott célból történt az adatkezelés, vagy az adatkezelés célja megszűnt.

Az Érintett hozzájárulásával kezelt adatok az Érintett kérésére, illetve hozzájárulásának visszavonása esetén is bármikor törlésre kerülnek.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató szerinti adatkezelés időtartamát a 12. pontban található táblázat tartalmazza.

 1. 8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. A tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását.

Az Adatkezelő kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat bármilyen jogalappal továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az Adatkezelő által igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg jogosultsági szintek szerint. Azokat az Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az Adatkezelő és Adatfeldolgozó által meghatározott munkakörökhöz rendelten, meghatározott módon, jogosultsági szintek szerint férhetnek hozzá az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó munkavállalói a személyes adatokhoz.

Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ. Az Adatkezelő gondoskodott továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében bármely formában történő bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében biztosítja, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – törvényben meghatározott kivételekkel – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az Érintetthez rendelhetők.

Az Adatkezelő a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

-       a személyes adatok álnevesítését és titkosítását,

-       a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét (üzemeltetés- és fejlesztésbiztonság, behatolás elleni védelem és felderítés, a jogosulatlan hozzáférés megelőzése)

-       fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani (az adatszivárgás megelőzése; a sérülékenység- és incidenskezelés)

-       az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást (az üzletfolytonosság fenntartása, kártékony kódok elleni védelme, az adatok biztonságos tárolása, továbbítása, feldolgozása, munkavállalóink biztonsági képzése)

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

 1. 9. Adatfeldolgozók

Az Adatfeldolgozó az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

A személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként (a továbbiakban: "Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi és a Játékszabályzatban feltüntetett cégek:

Adatfeldolgozó

neve, székhelye

Adatfeldolgozó által végzett tevékenység

Adatfeldolgozó által kezelt személyes adatok

Hotelsystem Kft. (4400 Nyíregyháza, Őz köz 37. )

(a D-Hotel, Gyula Szálloda üzemeltetése kapcsán)

NÜSZ ZRT.

NKM.Energia Zrt.

Az on-line foglalási rendszer működtetése

Az Érintett, a weboldal AJÁNLATKÉRÉS” menüpontra kattintva eljut az adott oldalnak arra a felületére, ahol lehetősége van a 12.  pontban meghatározott személyes adatait megadni, valamint a foglalási és lemondási feltételeket és a jelen Adatkezelési tájékoztatót elfogadni. Érintett az adatok megadását, a feltételek és a tájékoztató elfogadását követően a „KÜLD” gomb megnyomásával juttathatja el a megnevezett adatokat az Adatkezelő részére.

A Vendég(ek) neve, E-mail címe, telefonszáma, lakóhelye/tartózkodási helye értesítési címe

Érkezés napja, Távozás napja, Felnőttek száma, Gyermekek száma, Szobatípus, Ellátás kategóriája, jellege, Fizetési mód, egyéb, az Érintett által önkéntesen megadott személyes adat (pl. az Érintett speciális kívánsága)

Az Adatfeldolgozók a fenti személyes adatokat az Adatkezelővel fennálló szerződésük időtartama alatt, a 12. pontban meghatározott időtartamokig, illetve az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig jogosultak kezelni.

10. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

10.1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőnél az alábbiakat:

 • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről (az adatkezelés megkezdését megelőzően, illetve az adatkezelés során)
 • hozzáférést személyes adataihoz (személyes adatai adatkezelő általi rendelkezésére bocsátását),
 • személyes adatainak helyesbítését, kiegészítését,
 • személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy korlátozását (zárolását),
 • joga van az adathordozhatósághoz,
 • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

10.1.1. A tájékoztatás kéréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 13-14. cikkei alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől arról, hogy

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeli,
 • alkalmaz-e adatfeldolgozót, ha igen, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • az Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Az Adatkezelő az Érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött levélben teljesíti.

10.1.2. A hozzáféréshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikke alapján)

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – ha ez nem ütközik más jogszabályi akadályba - az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

10.1.3. A helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét vagy postai elérhetőségét vagy kérheti, hogy az Adatkezelő által kezelt bármely pontatlan személyes adatát az Adatkezelő helyesbítse).

Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje az Adatkezelő által kezelt hiányos személyes adatai megfelelő kiegészítését.

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

10.1.4. A törléshez való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérhet az Adatkezelőtől személyes adatainak a törlését.

Az Adatkezelő a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az Érintettet.

10.1.5. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával).

A zárolás addig tart, amíg az Érintett által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.

Az adat zárolását kérheti az Érintett például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy adatait az Adatkezelő jogellenesen kezelte, azonban az általa kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy adatait az Adatkezelő ne törölje.

Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

10.1.6. Adathordozhatósághoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az Adatkezelő, ha:

 • az adatkezelés az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy
 • a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

10.1.7. A tiltakozáshoz való jog (Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikke alapján)

Az Érintett személy a 10.2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat személyes adatainak az Általános Adatvédelmi Rendelet a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti, az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

10.2. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési, jogorvoslati lehetőségek

Az Adatkezelő megkeresése

Javasoljuk, hogy a bírósági vagy hatósági eljárás kezdeményezése előtt az érintett Adatkezelőnek legyen szíves elküldeni a személyes adatai kezelésével kapcsolatos megkeresését, panaszát, hogy azt kivizsgálhassuk és megnyugtatóan orvosolhassuk, illetve 10.1. pont szerinti valamely kérelmét, igényét – annak megalapozottsága esetén - teljesíthessük.

Az érintett Adatkezelő az Érintett 10.1. pont szerinti valamely adatkezeléssel kapcsolatos jogának érvényesítése, adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatás kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül vizsgálja ki az ügyet, intézkedik a megkereséssel kapcsolatban és nyújt tájékoztatást az ügyben az Érintett személy részére. Szükség esetén, figyelembe véve a megkeresés összetettségét és a megkeresések számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a megkeresést, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton adjuk meg, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri. Ha az érintett Adatkezelő nem tesz intézkedést az Érintett megkeresése alapján késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben, tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának, a kérelem teljesítése megtagadásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett az alábbiak szerint bírósági vagy hatósági eljárást kezdeményezhet ügyében.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogai érvényesítése érdekében vagy amennyiben az érintett Adatkezelő által kezelt adataival kapcsolatban bármilyen kérdése, kételye van, illetve adataival kapcsolatban felvilágosítást kér, panaszt kíván előterjeszteni vagy a 10.1. pont szerinti valamely jogával kíván élni, ezt megteheti az érintett Adatkezelő 1.) pontban felsorolt elérhetőségein.

Bírósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett az Adatkezelő, illetve – az adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben – az adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszék előtt is megindítható.

Hatósági eljárás kezdeményezése

Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., honlap:  http://naih.hu; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) jogainak érvényesítése érdekében vizsgálatot, illetve hatósági eljárás lefolytatását kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, így különösen,

 • ha véleménye szerint az Adatkezelő a 10.1. pontban meghatározott érintetti jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja (vizsgálat kezdeményezése), valamint
 • ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat (hatósági eljárás lefolytatásának kérelmezése).

11. Egyebek

A jelen Adatkezelési Tájékoztatóban részletezett személyes adat kezelés során automatizált döntéshozatal, profilalkotás, valamint a személyes adatok továbbítása harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elérhető a https://www.nemzetikozmuvek.hu/ honlapon, a Szállodák külön honlapjain (ha az adott Szállodának van ilyen), továbbá a Szállodák recepcióján, papíralapon is.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a jövőre nézve módosítsa.  A módosításokról az Érintetteket az Adatkezelő honlapján, a Szállodák külön honlapjain (ha az adott Szállodának van ilyen), továbbá a Szállodák recepcióján, papíralapon is tájékoztatja.


12. Az adatkezelések részletes leírása

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A kezelt adatok köre, kategóriai

Az adatkezelés időtartama

Az adatok megismerésére jogosultak Adatkezelőnél és a külső címzettnél

Az adatközlés, továbbítás célja

A Szállodák valamelyi-kébe történő üdülésre jelentkezés,

ajánlatkérés kapcsán

pontos ajánlat adása, a foglalás előkészítése

Az Érintett hozzájárulása

(az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja)

A szobafoglalással kapcsolatos, weboldalon keresztül történő ajánlatkérés során az Érintett adatait önként eljuttatja az Adatkezelő részére azzal a céllal, hogy Adatkezelő számára árajánlatot adjon.

A Vendég(ek) neve, E-mail címe, telefonszáma, lakóhelye/tartózkodási helye értesítési címe

Érkezés napja, Távozás napja, Felnőttek száma, Gyermekek száma, Szobatípus, Ellátás kategóriája, jellege, Fizetési mód, egyéb, az Érintett által önkéntesen megadott személyes adat (pl. az Érintett speciális kívánsága)

Sikeres ajánlatkérés, a felek közötti megállapodás létrejötte esetén a következő sorban a

Szobafoglalásnál meghatározott időtartamig. 
Az ajánlat visszautasítása esetén a visszautasítás napjáig.

Amennyiben az ajánlatra válasz nem érkezik, az ajánlati kötöttség lejártát követő napig.

Ha az Érintett adatkezelési hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen Tájékoztatóban írtak szerint törölni kell.

Az Adatkezelő azon munkavállalói, akik azon Szálloda üzemeltetését látják el, amelyre az üdülésre jelentkezés/ajánlatkérés vonatkozik, az üdülésre jelentkezéssel/ajánlatkéréssel kapcsolatos feladataik ellátása céljából.

A D-Hotel, Gyula Szálloda esetében az Adatkezelő részére elküldött adatokat az Adatkezelő telephelyüzemeltető, vezető recepciós és recepciós munkakörben dolgozó munkavállalói kezelik a Hotelsystem program segítségével, akik a beérkezett adatokat rögzítik, az Érintett számára ajánlatot dolgoznak ki, amelyet e-mail-ben eljuttatnak a részére.

Külső címzett: Hotelsystem Kft. adatfeldolgozó, a 9. pontban megjelölt feladata ellátása céljából

Szobafoglalás,

a szállodai szolgáltatás biztosítása,

a szobafoglalás teljesítése

Az Adatkezelő és a Vendég(ek) között az adott Szálloda szolgáltatásainak igénybe vételére létrejött Szerződés teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Az Érintett hozzájárulása

(az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja)

A Vendég(ek) neve, E-mail címe, telefonszáma, lakóhelye/tartózkodási helye értesítési címe

Érkezés napja, Távozás napja, Felnőttek száma, Gyermekek száma, Szobatípus, Ellátás kategóriája, jellege, Fizetési mód, egyéb, az Érintett által önkéntesen megadott személyes adat (pl. az Érintett speciális kívánsága)

A szobafoglalás során megadott személyes adatok kezelésére az Érintett Vendéggel/Vendégekkel létrejött szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor, kivéve:

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint

az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig.

Ha az adott Szállodában van Törzsvendég program, annak hatályos szabályzata szerint

Az Adatkezelő azon munkavállalói, akik azon Szálloda üzemeltetését látják el, amelyben a szolgáltatás biztosítására, a szobafoglalás teljesítésére sor kerül, az üdülési/szállodai szolgáltatások Vendég(ek) részére történő biztosításával kapcsolatos feladataik ellátása céljából.

A D-Hotel, Gyula Szálloda esetében:

Amennyiben Érintett az ajánlatot elfogadja és erről szóban vagy írásban tájékoztatja az Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő megteszi a szobafoglalással kapcsolatos lépéseket.

Az Adatkezelő részéről a vele munkaviszonyban levő telephelyüzemeltető, vezető recepciós és recepciós munkakörben dolgozó munkavállalója a Hotelsystem programba betáplálja az Érintett által megadott adatokat és e program segítségével összekapcsolja azokat a Szálloda adott szobájával, ezzel létrehozva a szobafoglalást. A szoba lefoglalásáról a fent meghatározott munkakörű munkavállaló írásban értesíti az Érintettet.

Külső címzett: Hotelsystem Kft. adatfeldolgozó, a 9. pontban megjelölt feladata ellátása céljából

CIB Bank Zrt., 1027 Budapest, Medve utca 4-14., illetőleg az ilyen tevékenységet ellátó más bankok, pénzintézetek: Az online fizetési tranzakcióhoz kapcsolódó fizetési rendszer üzemeltetése céljából.

Az online foglalási oldalak és utazási irodák önálló adatkezelőnek minősülnek, ebben a folyamatban további adatfeldolgozó igénybe vételére nem kerül sor.

Bejelentkezés és

a bejelentő lappal kapcsolatos ügyintézés

kapcsolattartás és jogszabályi kötelezettségek teljesítése céljából

Jogi, jogszabályi   kötelezettség teljesítése

(Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. c.) pontja)

Az Érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja)

Az Érintett(ek) a Szállodába érkezéskor a lefoglalt szoba elfoglalása előtt szállodai bejelentőlapot tölt(enek) ki, amelyben hozzájárul(nak) ahhoz, hogy az Adatkezelő a megadott adatokat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá a Vendég(ek) beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.

A kötelezően megadandó adatok Vendég általi megadása a szállodai szolgáltatások igénybevételének feltétele.

A bejelentőlap aláírásával a Vendég hozzájárul ahhoz, hogy a bejelentőlap kitöltésével átadott adatait az Adatkezelő a szerződés létrejötte, illetve teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, illetve az esetleges igényérvényesítés céljára a fent megjelölt határidőn belül kezelje, illetve archiválja.

A Vendég(ek) vezeték- neve, keresztneve, munkáltatójának neve (cégnév), gépjármű rendszáma, lakcíme, állampolgársága, születési helye és ideje, anyja neve, érkezés napja, elutazás napja, személyazonosító igazolvány száma, E-mail címe, telefonszáma, neme,

nem magyar állampolgár esetében útlevélszám, vízum szám, beutazás helye és időpontja,

gyermekek adatai (név, születési idő)

A megadott személyes adatok kezelésére az Érintett Vendéggel/Vendégekkel létrejött szerződéses jogviszony fennállásának időtartamáig kerül sor, kivéve:

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint

az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig.

Ha az adott Szállodában van Törzsvendég program, annak hatályos szabályzata szerint

Az Adatkezelő azon munkavállalói, akik azon Szálloda üzemeltetését látják el, amelyben a szolgáltatás biztosítására, a szobafoglalás teljesítésére sor kerül, a bejelentkezéssel és a bejelentő lappal kapcsolatos feladataik ellátása céljából.

Adattovábbításra a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kerülhet sor az illetékes hatóság részére.

Az idegenforgalmi adóval, esetleges más helyi adóval kapcsolatos ügyintézés, adóbevallás céljából:

az adott Szálloda székhelye szerinti illetékes Polgármesteri Hivatal részére,

Idegenrendészeti ügyintézés, idegenrendészeti jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítés céljából (nem magyar állampolgárok esetében):

az illetékes idegenrendészeti hatóság részére.

Számlázás, fizetés

A szállodai szolgálta- tások igénybevételé- nek számlázása, számlázási kötelezettség teljesítése, fizetési tranzakció lebonyolítása

Az Adatkezelő és a Vendég(ek) között az adott Szálloda szolgáltatásainak igénybe vételére létrejött Szerződés teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

vezetéknév, keresztnév, cím, a Szállodában tartózkodás ideje, bankszámla adatok, számlaösszeg, igénybe vett szolgáltatások, a számlában esetlegesen feltüntetett további személyes adatok

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig

Az Adatkezelő azon munkavállalói, akik azon Szálloda számlázási tevékenységét látják el, amely Szálloda szolgáltatásai ellenértékének számlázására sor kerül, a számlázással, fizetéssel kapcsolatos feladataik ellátása céljából.

A számlát befogadó, a fizetési pénzügyi tranzakciót bonyolító érintett Bankok/Pénzintézetek

Bankkártyával/hitelkártyával történő fizetés esetén Az Érintett bank-, illetve hitelkártya adatait az Adatkezelő szerződéses banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes Bank honlapjain tájékozódhat.

A D-Hotel, Gyula Szálloda esetében az Adatkezelő egyes alrendszerei által kezelt bankkártya adatokkal kapcsolatban bővebb felvilágosítást a Vendégek a dhotel@nkm.energy címre küldött megkeresésre kaphatnak.

Ajándékutalvány értékesítése, vásárlásának biztosítása

(Ha a Szállodában van ilyen tevékenység)

Az Adatkezelő és az ajándékutalvány Vásárlója között az ajándékutalvány adás-vételére létrejött Szerződés teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

Vásárló neve, Vásárló e-mail címe, Vásárló telefonszáma, Vásárló postázási címe (ország, irányítószám, város, utca, házszám), Vásárló számlázási címe (ország, irányítószám, város, utca, házszám).

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.

Az ajándékutalvány felhasználhatóságának időpontjáig.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján őrzendő adatok 8 évig, valamint

az adózás rendjéről szóló 2017 évi CL. törvény alapján őrzendő adatok a tárgyévet követő 5. év utolsó napjáig

Az Adatkezelő azon munkavállalói, akik az ajándékutalvány értékesítést biztosító Szálloda részéről ezen tevékenységet látják el, az ajándékutalvány értékesítéssel kapcsolatos feladataik ellátása céljából.

A D-Hotel, Gyula Szálloda esetében: Az Ajándékutalvánnyal kapcsolatos adatkezelésről a dhotel@nkm.energy e-mail címre küldött megkeresésre ad az Adatkezelő bővebb tájékoztatást. Az adatállományból történő törlés szintén itt kérhető.

Online Vendégkönyv vezetése

(Ha a Szállodában van ilyen tevékenység)

Az Érintett hozzájárulása

(az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bek. a.) pontja)

Érintett Vendég neve, e-mail címe, Település

Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által a Vendég részére történő válaszadás biztosítását szolgálja. Az így kapott véleményeket, és az ahhoz kapcsolódó esetlegesen megadott, az adott Vendégre nem visszavezethető, a Vendéggel nem összekapcsolható adatokat az Adatkezelő statisztikai célokból is felhasználhatja.

A megadott személyes adatokat az Adatkezelő külön adatállományban, más megadott adatoktól elkülönítetten tárolja. Ezt az adatállomány kizárólag az Adatkezelő arra felhatalmazott munkavállalói ismerhetik meg.

A hozzájárulás visszavonásáig, ha az Érintett adatkezelési hozzájárulását visszavonja, akkor a személyes adatokat jelen Tájékoztatóban írtak szerint törölni kell.

Az Adatkezelő azon munkavállalói, akik az online vendégkönyvet biztosító Szálloda részéről az ezzel összefüggő tevékenységeket látják el.

Használati cikkek bérlésének biztosítása, ütemezése

(Ha a Szállodában van ilyen tevékenység, pl. kerékpárbérlés)

Az Adatkezelő és a Vendég(ek) között az adott Szálloda szolgáltatásainak igénybe vételére létrejött Szerződés teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

A kerékpárok, egyéb használati cikkek használatára bérleti szerződés készül, amely a Vendég kijelentkezése után megsemmisítésre kerül.

Az Érintett Vendég Vezetéknéve, Keresztneve, Szobaszáma

A szolgáltatást igénybe vevő Vendég(ek) Szállodában történő tartózkodása alatt, a kijelentkezéséig.

Az Adatkezelő azon munkavállalói, akik a kerékpár, egyéb használati cikk bérlést biztosító Szálloda részéről az ezzel összefüggő tevékenységeket ellátják.


D - Hotel *** Gyula

5700 Gyula, Dózsa György u. 4-6.
GPS koordináták: N: 46.643944, E: 21.279852,
Tel: +36 66 560 300
Fax: +36 62 568-004

dhotel@nkm.energy

Gyula Hotel Szállás Konferenciaterem Szállás Árak Online Ajánlatkérés

Gyulai Várfürdő Gyulai Programok - fesztiválok

copy 2015 D-Hotel Gyula - Minden jog fenntartva - Készítette: Weboldal Manager